Akademik Fark Osgb Blog
Post Pic

İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverenlere önerilerde bulunmak...

Post Pic

İş Sağlığı ve iş Güvenliği Eğitim

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili; Programların hazırlanması ve uygulanmasını, Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini, Çalışanların bu programlara katılmasını, Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini Sağlamakla yükümlüdür...

Post Pic

İş Yeri Hekimi Hizmeti

İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerlerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak, İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışma ortamının gözetimi ve çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili rehberlik ve danışmanlık yapmak...

Post Pic

İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Yasal Dayanak

Akademik Fark OSGB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca onaylı yetki belgesine sahip olup hem düzenli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmetleri, hem de risk analizi dokümanı ve acil durum eylem planı hazırlanması ile çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ve sertifikasyonu sağlanması konularında faaliyet göstermektedir...

Post Pic

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı

BİRİNCİ BÖLÜM
MADDE 1– (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini...

Post Pic

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

BİRİNCİ BÖLÜM
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Post Pic

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.