osgb,iş sağlığı, iş güvenliği

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;
• Programların hazırlanması ve uygulanmasını,
• Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,
• Çalışanların bu programlara katılmasını,
• Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini
Sağlamakla yükümlüdür.

Buna göre iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerimiz aşağıdaki ana başlıkları içermektedir:

1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım

3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma